BAN INFORMACIÓ D’OBRES

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ I D’OBRES MENORS AL MUNICIPI DE QUEROL (ALT CAMP).

Relació de les obres més comunes al municipi i tipus de documentació a presentar:

- Construcció d’habitatges i Ampliació d’habitatges......................... A

- Reformes d’habitatges que afectin estructura i/o façanes.............. A

- Reformes interiors que no afectin estructura i/o façanes ...... .............B/C   (Segons abast)

- Construcció garatges , magatzem .................................................. B

-         “           trasters i magatzems considerats obres menors...................... C/D      ( segons l’abats )

-         “           piscines d’obra i/o soterrades i segons abast.................B/C ( a 3 metres de veïns )

-         “           piscines prefabricades i sobre rasant.................................D ( a 3 metres de veïns

-         “           basses i dipòsits d’aigua....................................................D

-         “           fossa sèptica...................................................................... D ( a 3 metres de veïns )

-         “           barreres i tanques...................................................... D

-         “           o col·locació barbacoes prefabricades segons abats.......C/D ( a 3 metres de veïns)

Per a la resta d’obres no relacionades caldrà consultar al servei tècnic de l’Ajuntament.

 

Resta prohibit col·locar mòduls prefabricats i caravanes en les parcel·les usats com a habitatge, així com la construcció auxiliars si no existeix un habitatge principal.

 

La documentació tècnica necessària que cal aportar per a la tramitació dels expedients de llicència d’obres de nova construcció i d’obres menors variarà en funció de les característiques de les mateixes, poden ésser dels tipus següents:

DOCUMENTACIÓ TIPUS A:

-          Projecte tècnic i visat redactat per Arquitecte.

-          Acceptació visada de la direcció de les obres d’Arquitecte.

-          Acceptació visada de la direcció de les obres d’Arquitecte tècnic.

-          Full d’estadística d’edificació.

-          Nomenament d’empresa constructora competent.

-          Control de qualitat visat.

-          Designació de Coordinador de seguretat.

-          Incloure en el projecte la fossa sèptica prefabricada, homologada i amb filtre biològic.

      -     Incloure en el Projecte plànol de l’arbrat existent i a retirar, mitjançant llicència de tala.

      -     Incloure un petit dipòsit de 5000 litres per a la recollida de les aigües pluvials

DOCUMENTACIÓ TIPUS B:

-          Projecte Tècnic i visat redactat per Arquitecte Tècnic amb Coordinació de Seguretat.

-          Acceptació visada de la direcció de les obres d’Arquitecte Tècnic.

-          Full d’estadística d’edificació.

DOCUMENTACIÓ TIPUS C:

-          Memòria descriptiva i valorada de les obres a realitzar.

DOCUMENTACIÓ TIPUS D:

-          Descripció de les obres a realitzar escrita i/o gràfica amb indicació de la situació, extensió, mesures, forma, acabats, etc.

Recordem que calsol·licitar sempre la llicència obres, per ubicar correctament aquestes i d’evitar molèsties, malentesos amb els veïns, ho expedients urbanístics per part de l’administració.

- Es Normativa que a les parcel·les hi hagi arbrat autòcton o caldrà plantar-lo ,

- Cal tenir la llicència abans de començar les obres. Cal informar-se abans de comprar un habitatge per si aquest està afectat per un expedient urbanístic, ho per la falta de llicència  que no permeti certificar la seva legalitat.                                                                                                       

 

 

DOCUMENTACIÓ LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ:

-          Certificat final d’obres i compliment del programa de control de qualitat.

-          Butlletins de la instal·lació elèctrica i fontaneria segellats per una entitat inspectora de control autoritzada de la Generalitat de Catalunya.

-          Fotografia de cada una de les façanes.

-          Fotocòpia del model 902 d’alteració cadastral.

-          Fotocòpia de la llicència d’obres i el rebut de pagament.

 

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ DE FIANÇA:

-          Certificat final d’obres.

-          Fotografies de l’obra acabada.

-          Fotocòpia del model 902 d’alteració cadastral.

-          Fotocòpia de la llicència d’obres i el rebut de pagament.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com